ตู้ Rack  ข่าว

ตู้ Rack 19 นิ้ว - อิเล็กทรอนิกส์ - ระบบเครือข่าย - สินค้ามือสอง
Mobile0-2803-6858
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด โรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Product Search  
แสดงสินค้าทุกชนิด
รายการสินค้า
+ตู้ Rack 19 นิ้ว
   -Wall Rack
   -Close Rack
   -Open Rack
   -Accessories
+อิเล็กทรอนิกส์
   -IC
   -Microcontroller
   -Converter
+อุปกรณ์ไฟฟ้า
   -Patlite Status Indicators
+สินค้ามือสอง
   -เครื่องมือวัด
   -ระบบเครือข่าย
+Security System
   -CCD Camera
   -Switcher & Multiplexer
   -Vedio Recorder
   -Pan/Tile
   -ดูทั้งหมวด
+โรงงานอุตสาหกรรม
   -ป้ายแสดงผล
+Telecom
   -GSM Terminal (FCT)
   -FCT Accessories
+Computer
   -Server

ศูนย์บริการลูกค้า
>เข้าสู่ระบบ
>ลืมรหัสผ่าน
>ข้อมูลส่วนตัว
>ประวัติการสั่งซื้อ
>แจ้งโอนเงิน
>สมัครสมาชิก
>นโยบายการคืนสินค้า
>ค่าขนส่งสินค้า

ข่าว
>ข่าว
>สมัครจดหมายข่าว

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

Product Finder
ค้นหาสินค้าทันใจ คลิ๊ก!

ข่าว


พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต


ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภคไทยอย่างมาก จนบางครั้งก็มีผู้บริโภคบางกลุ่มนั่งติดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่สนใจที่จะออกไปรับรู้เรื่องราวผ่านสื่ออื่นๆ ทำให้นักการตลาดต้องหันมามองดูพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเหล่านี้เพื่อที่จะใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

พาณิชยการพระนครโพลล์ ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน เป็นเพศหญิง 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 ส่วนเพศชายมีจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดย กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 16-20 ปี มี 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วนกลุ่มอายุ 10-15 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และกลุ่มสุดท้ายที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5

สำหรับระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ 8,000-10,000 บาท มีจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา คือ กลุ่มรายได้ ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ถัดมาเป็นกลุ่มรายได้ 11,000 บาทขึ้นไป มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และสุดท้าย คือ กลุ่มรายได้ 5,000-7,000 บาท มีจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0

ในส่วนของระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับการศึกษาที่มากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ส่วนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และสุดท้ายคือ การศึกษาระดับ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0

โดยอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่มากเป็นอันดับหนึ่ง คือ อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาคือ อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ถัดมาเป็นอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 29 คน ร้อยละ 14.5 ส่วนอาชีพรับจ้าง มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอาชีพอื่นๆ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0

ตอนที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง

สถานที่ในการใช้ อินเทอร์เน็ต

ผลการสำรวจเรื่อง สถานที่ในการใช้อินเทอร์เน็ตของกล่มตัวอย่าง พบว่า สถานที่ในการใช้อินเทอร์เน็ตที่นิยมมากที่สุด คือ บ้าน จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ สถานศึกษา จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ที่ทำงาน จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0

ลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบใด

ผลการสำรวจเรื่องลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบใด พบว่า การใช้แบบรายเดือน มีมากที่สุด จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ การใช้แบบอื่นๆ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ถัดมาเป็น การใช้งานแบบ Internet Card จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และสุดท้ายคือ การใช้บริการแบบเข้าร้าน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5

ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน

ผลการสำรวจเรื่อง ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ใช้ทุกวัน จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา คือ ระยะเวลา 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ถัดมา คือ 2-3 ครั้ง/เดือน จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอื่นๆ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5

ช่วงเวลาที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด

การสำรวจช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด พบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บ่อยที่สุด คือ ช่วงเวลา หลัง 20.01 น.เป็นต้นไป มีจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ถัดลงมาเป็นช่วงเวลา 12.01-16.00 น.มีจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ส่วน ช่วงเวลา 10.01-12.00 น.มีจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และสุดท้าย คือ ช่วงเวลา 06.00-10.00 น.มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0

ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อครั้งของท่าน

การสำรวจ ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระยะเวลา 1-2 ชม.มีมากที่สุด จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา คือ ระยะเวลา 2-3 ชม.จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และสุดท้าย 3 ชม.ขึ้นไป มีจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5

ข้อมูลที่ถูกค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจว่ากลุ่มตัวอย่างใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลในด้านใดมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ค้นคว้าหาข้อมูลในด้านการศึกษา จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ค้นคว้าในด้านการท่องเที่ยว/บันเทิง จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ถัดมาเป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/การเมือง จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ส่วนการ ค้นคว้าหาข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และ Shopping จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ที่เหลือเป็นการค้นคว้าในด้านอื่นๆ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0

เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการสำรวจเรื่อง web site ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้บริการบ่อยที่สุด พบว่า web site ยอดนิยม คือ google จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ web site hotmail จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ถัดมาเป็น sanook จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ส่วน yahoo มีจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 kapook มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ในขณะที่ mthai และ msn มีจำนวนเท่ากันคือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 joejae และ lemononline มีจำนวนเท่ากันคือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ส่วน hunsa มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 สุดท้ายเป็น web site อื่นๆ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0

รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจเรื่องรูปแบบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับหนึ่งคือการ Search หาข้อมูล จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา คือ E-mail และ เกมส์ online มีจำนวนเท่ากันคือ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ถัดมาเป็นการ ฟังเพลง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ส่วนการ Chat มีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามด้วยการอ่านข่าว จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และการ Down load มีจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ในขณะที่กระทู้ มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ส่วนการโหวต จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 สุดท้ายเป็นรูปแบบอื่นๆ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5

ท่านใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด

จากการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท PC มากที่สุด เป็นจำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมา คือ Notebook จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ถัดมาเป็นโทรศัพท์มือถือ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และเครื่อง Plam มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0

อีเมลที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด

จากตารางที่ 4 ผลการสำรวจเรื่องการเป็นสมาชิก E-mail ของ web site ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อันดับหนึ่ง คือ hotmail จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา คือ yahoo จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ถัดมา เป็น sanook จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ส่วน google และ msn มีจำนวนเท่ากันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 kapook มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ในขณะที่ lemononline และ chaiyo มีเท่ากันคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 สำหรับ hunsa มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และอื่นๆ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ Internet

ท่านคิดว่าการใช้บริการ Internet มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมากน้อยเพียงใด

ผลการสำรวจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมากน้อยเพียงใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมา คือมีความสำคัญมาก จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ถัดมามีความสำคัญปานกลาง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยไม่มีตัวอย่างรายใดระบุว่าอินเทอร์เน็ตสำคัญน้อยหรือน้อยที่สุด

ท่านคิดว่าบรรยากาศภายในร้านมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด

การสำรวจเรื่องบรรยากาศภายในร้านมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบรรยากาศร้าน มีผลมากที่สุด จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ มีผลมากและปานกลาง เป็นจำนวนเท่ากันคืออย่างละ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าบรรยากาศ มีผลน้อย มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และสุดท้าย บรรยากาศมีผลน้อยที่สุด มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5

ท่านคิดว่าราคาในการใช้ อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงใด( 20 บาท/ ชม)

ผลการสำรวจเรื่องราคาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อครั้งในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงใด (20 บาท/ชม.) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าราคามีความเหมาะสมปานกลางจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ มีความเหมาะสมมาก จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ส่วนกลุ่มที่เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดมีจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และกลุ่มที่เห็นว่าราคามีความเหมาะสมน้อยมีจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 สุดท้าย คือราคามีความเหมาะสมน้อยที่สุด มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0

Internet อำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลของท่านมากน้อยเพียงใด

ผลการสำรวจเรื่อง อินเทอร์เน็ตอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลของท่านมากน้อยเพียงใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าอำนวยความสะดวกมากที่สุด จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ อำนวยความสะดวกมาก จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ถัดมาคือสะดวกปานกลาง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ อำนวยความสะดวกน้อย มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยไม่มีใครระบุว่าอินเทอร์เน็ตอำนวยความสะดวกได้น้อยที่สุด

ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

จากตารางที่ 5 ผลการสำรวจเรื่อง อินเทอร์เน็ตอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของท่านมากน้อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าอำนวยความสะดวกมากที่สุด จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคืออำนวยความสะดวกมาก จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ถัดมาคืออำนวยความสะดวกปานกลาง มีจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ อำนวยความสะดวกน้อย มีจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 สุดท้าย คือ อำนวยความสะดวกน้อยที่สุด มีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5

ท่านนิยมพูดคุยผ่านทาง Internet มากน้อยเพียงใด

จากการสำรวจความนิยมในการพูดคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นิยมมากที่สุด จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ นิยมปานกลาง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ถัดมานิยมมาก จำนวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 21.0 และ นิยมน้อย มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 สุดท้าย นิยมน้อยที่สุด มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

จากตารางที่ 6 ผลการสำรวจเรื่องความน่าเชื่อถือของข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความน่าเชื่อมาก จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ น่าเชื่อถือมากที่สุด จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ถัดมา คือ น่าเชื่อถือปานกลาง มีจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ส่วน น่าเชื่อถือน้อย มีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 สุดท้ายคือ น่าเชื่อถือน้อยที่สุด จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5

Internet มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนมากน้อยเพียงใด

ผลการสำรวจเรื่อง Internet มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนมากน้อยเพียงใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีผลต่อพฤติกรรมเยาวชนมาก มีจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ มีผลมากที่สุด จำนวน 79 คิดเป็นร้อยละ 39.5 ถัดมา คือ มีผลปานกลาง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 โดยไม่มีใครเห็นว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน

ท่านคิดว่าผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการใช้ Internet ของเยาวชนมากน้อยเพียงใด

ผลการสำรวจเรื่องผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการใช้ Internet ของเยาวชนมากน้อยเพียงใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมมากที่สุด จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ ควรมีส่วนร่วมมาก จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ถัดมา คือ ควรมีส่วนร่วมปานกลาง จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และ ควรมีส่วนร่วมน้อย มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 สุดท้ายเห็นว่าควรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0

ท่านคิดว่าความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่าย มีผลต่อการใช้ Internet ของท่านมากน้อยเพียงใด

ผลการสำรวจเรื่องความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่าย มีผลต่อการใช้ Internet ของท่านมากน้อยเพียงใด จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน พบว่า มีผลมากที่สุด จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา เห็นว่ามีผลมาก มีจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ถัดมาเห็นว่ามีผลปานกลาง จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และที่เห็นว่า มีผลน้อย มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยไม่มีใครเห็นว่าความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต

ที่มา : ผู้จัดการ
URL : http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9480000102273

1 สิงหาคม 2548

ข่าวประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ดูข่าวอื่นๆ